به عقیده ترکان، تمامی زبانها از زبان ترکی نشئت گرفته

است. به عقیده ترکان، تمامی زبانها از زبان ترکی نشئت گرفته. تمامی اختراعات را به نوعی ترکان انجام داده اند. ترکان ایدز نمیگیرند. و در نتیجه اینکه برتریت ترکان بر خود ترکان امری ثابت شده است. تصویر زیر از تبریز است. تبریز مرکز روشنفکری آذربایجانیهاست. سوای نام غیر متعارف مرحوم و یا به عبارتی “مرحومه”، ببینید چند اشتباه در این سطور وجود دارد. اگر مسئولین دانشگاه تبریز به ناگفته های عبارات زیر پی نبرده باشند، از دانشجویان “باهوش” ترک چه انتظاری